Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Kdo o vás či vaše děti odborně pečuje

Terapeutický tým

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., metodický ředitel terapeutických služeb, KBT terapeut

Vystudoval jsem doktorandské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň jsem absolvoval magisterské studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik kognitivně behaviorální terapie (KBT). Pracuji jako terapeut pro lidi s Aspergerovým syndromem nebo s autismem a poruchou intelektu. Specializuji se spíše na klienty, kde není možná změna jejich chování (buď z důvodů jejich handicapu, nebo nechuti se měnit). Kladu tak důraz na terapii rodinných příslušníků a/nebo personálu, kteří těmto klientům poskytují péči. Poskytuji individuální terapii hlavně pro dospívající a dospělé s PAS, specializuji se na supervize a školení personálu v sociálních službách.

Email: hynek.jun@nautis.cz


Mgr. Martina Roblová, vedoucí terapeutického oddělení, psycholožka, terapeutka

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru, nicméně v práci využívám prvky i z jiných psychoterapeutických přístupů. V terapii je pro mě nejdůležitější vztah a důvěrný prostor, ve kterém se mohu věnovat potřebám klienta. Pracuji jako terapeutka a zároveň jako vedoucí terapeutického týmu. Poskytuji individuální terapii hlavně pro děti a dospívající s PAS, vedu skupinovou terapii pro děti a terapeuticko-edukační skupinu pro sourozence dětí s PAS. Pracuji také s rodiči a dalšími blízkými osobami dětí s PAS.

Email: martina.roblova@nautis.cz


Bc. Vojtěch Beránek, terapeut

Vystudoval jsem bakalářské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Jsem v posledním roce daseinsanalyticky orientovaného psychoterapeutického výcviku. Pracuji s klienty v individuální, ale i skupinové terapii. Věřím v pravdu subjektivního prožívání člověka a jeho reflexi během autentického terapeutického procesu. Během tohoto procesu kladu důraz na vytvoření bezpečného prostředí umožňujícího otevřenost.

Email: vojtech.beranek@nautis.cz


Mgr. Eva Krámová, psycholožka, terapeutka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a jsem absolventkou komplexního terapeutického výcviku v Přístupu zaměřeném na řešení (Solution-Focused approach, zkr. SF), který patří k postmoderním systemickým přístupům. Mám několikaletou praxi jako krizový intervent a psycholog ve školských zařízeních (ZŠ, SVP). Při své práci kladu důraz především na užitečnost terapie pro klienta a dobré vzájemné připojení, které umožňuje společnou práci. Terapeutický proces vnímám jako rovnocenné spoluvytváření preferované budoucnosti klienta a iniciování změn, které klient ve svém životě vnímá jako žádoucí a které mu umožňují, aby mu v životě bylo nějak lépe než doposud. Pracuji s dětmi s PAS v rámci individuální terapie, poskytuji poradenství rodičům. Spolu s kolegy vedu skupinu pro sourozence dětí s PAS a skupinu pro dospívající a mladé dospělé s PAS. Pracuji pod pravidelnou supervizí, své znalosti a dovednosti prohlubuji skrze další vzdělávání.

Email: eva.kramova@nautis.cz


Bc. Sára Urakbayeva, terapeutka

Vystudovala jsem bakalářské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Aktuálně si dodělávám psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Pracuji pod pravidelnou supervizí. Poskytuji individuální terapii a skupinovou terapii pro děti a dospívající s PAS. Pracuji také se sourozenci a rodiči dětí s PAS. Ve své práci se snažím klást důraz na terapeutický vztah, emoční prožívání a proč emocím neutíkat.

Email: sara.urakbayeva@nautis.cz


Mgr. Eliška Opatrná, psycholožka, terapeutka

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. V práci využívám i metody z jiných terapeutických přístupů tak, aby byla terapie efektivní. Svou činnost pravidelně konzultuji se supervizorem. Pracuji jako terapeutka pro děti a dospívající s PAS bez poruchy intelektu. Věnuji se individuální i skupinové terapii. Věřím, že důležitý aspekt terapie je navázání vztahu, ve kterém si klient může dovolit být naprosto autentický a být takto bezpodmínečně přijímán.

Email: eliska.opatrna@nautis.cz


Mgr. Jan Zíka, psycholog, terapeut

V NAUTISu pracuji jako psychoterapeut. Vedu Podpůrnou skupinu pro dospělé s PAS. Věnuji se též jednotlivcům v individuální terapii. Vystudoval jsem psychologii, v rámci které mě vždy lákala psychoterapie. Jsem přesvědčen, že to, jak se nám žije, závisí především na nás samotných. Stává se však, že někdy potřebujeme v životě pomoc s hledáním té pravé cesty, a v tom se snažím být nápomocen. Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik s psychodynamickým zaměřením akreditovaný pro zdravotnictví a řadu dalších odborných kurzů. Těším se na případné setkání a putování s Vámi.    

Email: jan.zika@nautis.cz


Mgr. Miroslava Pravdová, terapeutka

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové pedagogiky se specializací na pedagogické poradenství a sociální pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v systemické terapii „Umění terapie“. Vedu podpůrné skupiny pro rodiče dětí s PAS.

Email: miroslava.pravdova@nautis.cz


Mgr. Laura Bechyňová, psycholožka, terapeutka

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii, výcvik ve vztahové psychoterapii dětí a adolescentů, dále např. krizovou intervenci či motivační rozhovory. Ve své práci kladu důraz na terapeutický vztah a důvěru. Vedu podpůrnou skupinu pro rodiče dětí s PAS.

Email: laura.bechynova@nautis.cz


Mgr. Markéta Gregorová, terapeutka

Vystudovala jsem magisterské studium speciální pedagogiky se zaměřením na dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2021 jsem dokončila výcvikový program v PCA psychoterapii a poradenství. V terapii se snažím vycházet především z aktuálních potřeb klienta a dle toho upravuji způsob vedení i průběh setkání. V minulosti jsem pracovala s lidmi s PAS a jejich rodinami v pobytových i terénních sociálních službách. V současné době jsem na mateřské dovolené.

Email: marketa.gregorova@nautis.cz


Veronika Šmejkalová, asistentka střediska

V terapeutickém oddělení pracuji jako kontaktní osoba pro objednávání klientů. Zároveň jsem administrativní podpora pro terapeutický tým a řeším organizační a provozní záležitosti.

Email: veronika.smejkalova@nautis.cz


Tým Sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství

Mgr. Štěpán Hejzlar, ředitel terapeutického a sociálně rehabilitačního střediska, vedoucí služby sociální rehabilitace, pracovní konzultant

Ve své práci se zabývám podporou začlenění do společnosti u lidí s autismem, kteří si to přejí, a zároveň mě k tomu nějak potřebují. V NAUTIS jsem vedoucí úseku ambulantních a terénních služeb, kterému říkáme Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko. Metodicky i z hlediska přímé práce s lidmi jsem činný především ve službě sociální rehabilitace. Konkrétně se zabývám hlavně podporovaným zaměstnáváním a nácviky sociálních dovedností u dospělých lidí s PAS. Jsem zároveň frekventantem výcviku v kognitivně behaviorální terapii (KBT). S lidmi s autismem pracuji od roku 2013, kdy jsem nastoupil do APLA jako asistent v domově se zvláštním režimem v Bohnicích. Vystudoval jsem politologii (FF UK, FSV UK) a teologii křesťanských tradic (ETF UK).

Email: stepan.hejzlar@nautis.cz


Bc. Šimon Plecháček, vedoucí služby odborné sociální poradenství, sociální pracovník

V NAUTIS se starám o službu odborné sociální poradenství a částečně také působím ve službě sociální rehabilitace. Profesí jsem sociální pracovník. Vystudoval jsem obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde v tuto chvíli dokončuji také obor Diakonika, který mě učí přistupovat k životním situacím transdisciplinárně a s respektem vůči jednotlivci i společenství. Obecně si cením především svobody jednotlivce, rozmanitosti a vzájemnosti ve společenství. Každý člověk je pro mě jedinečný, snažím se proto porozumět jeho pojetí světa, hodnotám, potřebám, silám i trápením a důsledně je ve své práci respektovat. Chtěl bych, aby měl každý možnost rozhodovat o svém životě a dostal k tomu takovou podporu, jakou opravdu potřebuje. Ve své práci se tedy snažím klientům nabízet především prostor pro reflexi toho, co v aktuální situaci potřebují či chtějí, a doprovázet je pak v hledání, plánování a zajišťování vhodných opatření či změn.

Email: simon.plechacek@nautis.cz


Bc. Dominika Hejzlarová, sociální pracovnice a pracovní konzultantka

Moje práce v NAUTIS ve službě Sociální rehabilitace spočívá v podpoře lidí s PAS v začlenění se do společnosti způsobem, který je pro ně žádoucí či dostupný. Může jít o podporu při hledání pracovního uplatnění nebo při komunikaci s nejbližším okolím. K tomu mi slouží možnost scházet se s uživateli služby individuálně, při skupinových aktivitách, v našich prostorách nebo v terénu. Jsem spoluzakladatelkou a členkou divadelního souboru Dr.amAS, který byl založen při NAUTIS v roce 2015. Podílím se také na tzv. autism friendly projektech. V současné době je to zpřístupnění expozic Židovského muzea v Praze a Kino v klidu, které začalo velmi rychle fungovat bez potřeby vnějších zásahů. V sociálních a jiných podpůrných službách působím od roku 2005. Téměř při každé příležitosti jsem měla co do činění s lidmi s PAS, kteří mě nepřestávají fascinovat způsobem svého myšlení. Hodně mě baví lektorování, kterému se věnuji i externě. Od roku 2017 školím úředníky státní správy v komunikaci s lidmi se znevýhodněním. Vyžívám se v pořádání různých akcí a celkově mám ráda, když se lidé propojují. Vystudovala jsem speciální pedagogiku v kombinaci s dramaterapií na Univerzitě Palackého Olomouci. Mým domovem je teď Praha, ale mé kořeny se táhnou napříč Českou republikou. 

Email: dominika.hejzlarova@nautis.cz


Bc. Klára Němcová, koordinátorka Denního centra, pracovní konzultantka

Vystudovala jsem bakalářský obor Sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě na Univerzitě Karlově. Nyní pokračuji v dálkovém magisterském studiu na Masarykově univerzitě v Brně. V NAUTIS pracuji od roku 2016. Jsem koordinátorka Denního centra, kde rozvíjíme kompetence klientů v rámci jejich potřeb a cílů, kterých chtějí dosáhnout - například pracovního uplatnění či péče a rozvoji jejich osobnosti  i domácnosti. Pracuji zároveň jako pracovní konzultantka, kde provázím a podporuji klienty v hledání jejich cílů, přání i v jejich zapojení se do pracovního a společenského života. Jsem zároveň i koordinátorkou volnočasového klubu pro dospělé klienty, v rámci kterého navštěvujeme různé kulturní akce a objevujeme českou krajinu a její kouzlo formou celodenních výletů. Dříve jsem několik let pracovala s dětmi s ADHD/ADD a lidmi s duševním onemocněním. Práce s lidmi s PAS je pro mě velmi zajímavá a rozmanitá. Vždy, když si myslím, že mě již nemá co překvapit, jsem velmi rychle vyvedena z omylu. To mě velmi baví, posouvá dál a nedovoluje ,,usnout na vavřínech.“ Jedním z hlavních důvodů pro výběr mého pracovního zaměření v NAUTIS byla úvaha, že je pro mě důležité mít možnost podporovat klienty v jejich vlastních rozhodnutích a na základě jejich dobrovolné spolupráce, ne z povinnosti či soudního rozhodnutí.

Email: klara.nemcova@nautis.cz


Mgr. Anna Babčaníková, asistentka Denního centra

Mám kvalifikaci v oblasti sociální a charitativní práce, kterou jsem získala na Univerzitě Karlově v Praze. Ráda se věnuji sociálním dovednostem u dospělých lidí s poruchou autistického spektra a zároveň pracuji v denním centru.

Email: anna.babcanikova@nautis.cz


Tadeáš Trusina, koordinátor volnočasového klubu pro dospělé

V NAUTIS  jsem začínal v roce 2011 jako osobní asistent, v současnosti v rámci NAUTIS pracuji jako lektor volnočasových aktivit pro dospělé, pracovník chráněného bydlení a jako asistent v Domově se zvláštním režimem v Bohnicích. Studuji antropologii na FHS UK, z rodičovských důvodů mám momentálně přerušeno. Baví mě komiksy, historie a deskové hry.

Email: tadeas.trusina@nautis.cz


Mgr. Magdaléna Kosová, sociální pracovnice

V Národnímu ústavu pro autismus působím ve službě odborné sociální poradenství, na pozici sociálního pracovníka. Vystudovala jsem sociální pedagogiku a sociální a charitativní práci v magisterském oboru. Pro klienty služby se stávám průvodcem a jedním z prvních kontaktů, který jim může pomoci a podpořit v hledání směru a cesty, jak v jejich situaci přistupovat. Společné hledáme možnosti a případná řešení nejen v rámci sociálních dávek, sociálních služeb, ale i v jejich m přirozeném prostředí a komunitě. Na mé práci mě baví její květnatost a možnost se učit novým věcem. Ve volném čase ráda tvořím předměty a dárky z různých materiálů a postupů. Pokud mohu, trávím volný čas v přírodě, na cestách po známých i neznámých stezkách a krajinách po Česku či v cizině a pravidelně ve fitness centru i na kole.  

Email: magdalena.kosova@nautis.cz


Mgr. Magda Freseová, poradkyně v oblasti práva

Jmenuji se Magda, je mi 42 let žiji v Praze, ale nejspokojenější jsem v lese. :o) Mým oborem je právo, ráda jej využívám na obranu těch, kteří jsou jakkoli v nevýhodě. Práce mě tak baví a naplňuje stejně jako ostatní koníčky: hudba, četba, příroda, svoboda, dobrodružství. Pro NAUTIS pracuji teprve krátce, ale už vím, že tato volba byla dalším štěstím, které mě v životě potkalo.

Email: magda.freseova@nautis.cz


 

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace