Projekty

Ve spolupráci s našimi dárci a partnery realizujeme mnoho projektů od těch malých až po ty opravdu velké evropské. Každý projekt se u nás počítá. Každému projektu věnujeme energii a čas, abychom ho dovedli do zdárného konce.

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo hl. m. Prahu

Reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662

Cílem projektu je poskytnout lidem s PAS takovou službu, díky níž mohou žít samostatně mimo svou původní rodinu, je jim zachována možnost ve velké míře uplatňovat svou vůli při každodenním rozhodování a žít tak kvalitní život v dosahu svých rodin.

Plakát k projektu

Spolufinancováno z Evropské unie


Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. na období 2020 – 2021

Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit víceleté financování sociální služby sociální rehabilitace, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Tato služba je finančně podpořena z projektu:

       


PAS-AKTIV - rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186

Projekt představuje komplexní soubor aktivit zaměřených na rozvoj podpůrných opatření pro klienty s poruchou autistického spektra (PAS) a problémovým chováním, pečující osoby a personál.

Cílem projektu je rozvoj dovedností a návyků vedoucích k redukci či eliminaci problémového chování klientů starších 15 let a jejich snazšímu začlenění do společnosti pomocí terapeutických a vzdělávacích pobytů a skupinových i individuálních nácviků a terapií.

Dále je cílem podpora pečujících osob a personálu ohrožených syndromem vyhoření pomocí pravidelných preventivních terapeutických a vzdělávacích aktivit.

Místo dopadu/místo realizace: Hlavní město Praha

Cílové skupiny:

 • Osoby s kombinovanými diagnózami
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Víkendové pobyty pro pečující osoby

V rámci projektu „PAS-AKTIV - rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186“ pořádá Národní ústav pro autismus (NAUTIS) víkendové pobyty s terapeuticko-vzdělávacím programem pro pečující osoby, které žijí (mají trvalé bydliště) na území hlavního města Prahy. Pečujícími osobami nejsou výhradně rodiče, ale i další osoby, které se na péči podílejí (prarodiče, partneři rodičů apod.) a jejich počet v rámci jedné rodiny není omezen.

Cílem projektu PAS-AKTIV je dostatečně podpořit a vzdělat co nejvíce pečujících. Je možné, aby se pečující osoby zúčastnili více pobytů, přičemž za ideální stav považujeme účast na dvou pobytech. Z tohoto důvodu si vymiňujeme právo: při přihlašování na pobyty upřednostnit ty přihlášené, kteří se dosud nezúčastnili žádného (nebo pouze jednoho pobytu) na úkor těch, kteří se zúčastnili dvou a více pobytů. Znamená to, že účast na třech a více pobytech je umožněna pouze tehdy, nebude-li kapacita pobytu naplněna ostatními zájemci.

V případě, kdy nebude kapacita pobytu naplněna účastníky z hlavního města Prahy, budou volná místa nabídnuta zájemcům z dalších krajů ČR, kteří však nebudou projektem podpořeni a budou hradit plnou cenu pobytu. V období leden 2020 – prosinec 2021 proběhne 7 pobytů. Ačkoli pobyty jsou cíleny na podporu pečujících osob, účastnit se jich mohou i jejich děti. Pro ně však není určen vzdělávací program s lektory NAUTIS. Program pro děti zajišťují osobní asistenti.

Jak pobyty probíhají

 • Pobyty se uskuteční v objektu Hotel U Lišky, nám. Svobody 164, Hoštka a začínají vždy v pátek odpoledne a končí v neděli po obědě. Ubytování je tedy zajištěno na dvě noci.
 • Na místo je třeba se dostavit v pátek mezi 15. a 16.hodinou. Nedělní program se uskuteční v dopoledních hodinách a končí obědem. Odjet je možné kdykoli v odpoledních hodinách.
 • Doprava do Hoštky je individuální a zajišťují si ji účastníci sami. Hromadný svoz není NAUTIS organizován.
 • Vzhledem k tomu, že pobyt v rámci projektu PAS-AKTIV podporuje především pečující osoby, kteří se chtějí vzdělávat, jsou tito účastníci povinni vzdělávací program pobytu absolvovat.
 • Kapacita jednoho pobytu je 12 – 14 pečujících osob.

Cena pobytu

Projekt PAS-AKTIV hradí ubytování pro pečující osoby, program a péči osobních asistentů. Účastníci sami hradí stravu, dále pak ubytování a stravu svých dětí, které s nimi na pobyt jedou.

Cena ubytování a stravy

 • ubytování za každé dítě (do 15let) 100Kč/noc
 • ubytování za každého dospělého, který není účastníkem/pečující osobou 348Kč/noc
 • stravování: plná penze pro dospělého - 250 Kč/ osoba (oběd: polévka a hlavní jídlo, nápoj v podobě vody ve džbánech; večeře: hlavní jídlo a voda ve džbánech)
 • stravování: plná penze pro dítě – 130 Kč/dítě – poloviční porce
 • je možné volit i bezlepkovou či vegetariánskou stravu

Termíny pobytů a program:

27. - 29. 5. 2022 - pobyt pro pečující o děti a dospívající od 7 do 18 let s PAS bez poruchy intelektu - lektoři: Mgr. Laura Bechyňová a Mgr. Miroslava Pravdová

 • Přihlášku k pobytu najdete ZDE
 • Program pobytu najdete ZDE

Platba

Po vyplnění závazné přihlášky bude na uvedenou emailovou adresu zaslána faktura (strava za účastníky, strava a ubytování za případné další osoby). Fakturu je třeba uhradit do data její splatnosti!!

Storno podmínky

V případě zrušení účasti některé z přihlášených osob na pobytu méně než 30 dní před jeho konáním, je účastník povinen uhradit fakturu s kalkulovanými náklady ve výši 100%, za předpokladu, že se za něj nepodaří zajistit jiné účastníky.

V případě zrušení účasti více než 30 dní před konáním pobytu, je účastník povinen uhradit fakturu s kalkulovanými náklady ve výši 50%, za předpokladu, že se za něj nepodaří zajistit jiné účastníky.

Koordinátorem projektu je Martina Sáblíková. V případě dotazů se obracejte na  Ing. Renatu Němcovou, Ph.D. na renata.nemcova@nautis.cz, nebo na tel.: 774 723 117

Uskutečněné pobyty:

17. - 19. 1. 2020

19. - 21. 6. 2020

18. – 20. 9. 2020 

17. - 19. 9. 2021

12. - 14. 11. 2021


Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ 2017–2020

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je partnerem v projektu Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ.

Cílem projektu je zvýšit účinnost individuální integrace žáků se SVP, především s poruchami autistického spektra, v min. 12 základních školách. Budou vytvořeny dvě platformy Center kolegiální podpory, (Jihomoravský kraj, Praha/SČ kraj), ve kterých získají pedagogičtí pracovníci pravidelnou odbornou podporu k práci s žáky s PAS, prostor pro výměnu zkušeností a individuální zpětnou vazbu ve výuce. Vznikne soubor pracovních materiálů pro žáky s SVP na I. stupni ZŠ, proběhnou osvětové akce pro spolužáky, rodiče a veřejnost.

Cílové skupiny:

 • Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže;
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Rodiče dětí a žáků
 • Veřejnost

 


Další informace o projektu ZDE


Dětská skupina Myšonet 2017–2020

Zařízení péče o děti předškolního věku - dětská skupina Myšonet

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Cílovou skupinu tvoří rodiny s malými dětmi, matky a otcové, jimž bude umožněno, aby mohli pracovat na částečné úvazky, popř. aby se mohli vrátit do svého zaměstnání na plný úvazek dříve, než jejich děti dosáhnou tří let věku.

Místo dopadu a realizace: Liberecký kraj 

Celkový harmonogram projektu: od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020, z toho předpokládaná délka projektové fáze na vybudování DS od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 a na provoz DS od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020.

Další informace o projektu ZDE


AutismPort – unikátní virtuální systém včasné podpory a intervence pro rodiny s dětmi s autismem 2018–2020

 

Nadace KB - Jistota podpořila tento projekt částkou 1 200 000 Kč. S Nadací Jistota spolupracoval NAUTIS již v minulosti na programu rané intervenční terapie pro děti s autismem (RITA).

Díky novému projektu budou mít rodiny s dětmi s podezřením nebo diagnózou PAS přístup ke komplexním informacím a dostanou možnost kvalifikované péče kdekoli a kdykoli. Rodiny budou lépe informované, i pokud jde o možnosti a postupy léčby. Množství lidí s autismem totiž dalece přesahuje kapacity specializovaných organizací a zdravotnických zařízení. Chybí také jednotný a komplexní přístup a systém odborné péče, který by zajistil profesionální podporu i lidem ze vzdálených koutů republiky.

V České republice je málo kvalifikovaných odborníků na diagnostiku autismu, odborné poradenství a ranou péči. To znamená dlouhé čekací lhůty a mimo hlavní město i špatnou dostupnost sociálních služeb pro osoby s PAS. To se nový projekt snaží změnit.

Cílem je přenést dlouholeté zkušenosti a know-how NAUTIS do virtuálního prostoru, aby každá rodina, jejíž člen má PAS (nebo je na tuto diagnózu podezření), dostala odpovídající informace o postupech, možnostech a perspektivách svého dítěte. Zkrátka aby každé rodině s autistickým dítětem byla poskytnuta včasná pomoc. 

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace