Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání
  0 Kč

Naše projekty

Ve spolupráci s našimi dárci a partnery realizujeme mnoho projektů od těch malých až po ty opravdu velké evropské. Každý projekt se u nás počítá. Každému projektu věnujeme energii a čas, abychom ho dovedli do zdárného konce.

Dovolte nám představit alespoň několik posledních novinek ze světa našich projektů ...
 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846

Cílem projektu je zajistit víceleté financování sociální služby sociální rehabilitace, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Tato služba je finančně podpořena z projektu


PAS-AKTIV - rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186

Projekt představuje komplexní soubor aktivit zaměřených na rozvoj podpůrných opatření pro klienty s poruchou autistického spektra (PAS) a problémovým chováním, pečující osoby a personál.

Cílem projektu je  rozvoj dovedností a návyků vedoucích k redukci či eliminaci problémového chování klientů starších 15 let a jejich snazšímu začlenění do společnosti pomocí terapeutických a vzdělávacích pobytů a skupinových i individuálních nácviků a terapií.

Dále je cílem podpora pečujících osob a personálu ohrožených syndromem vyhoření pomocí pravidelných preventivních terapeutických a vzdělávacích aktivit.

Místo dopadu/místo realizace: Hlavní město Praha

Cílové skupiny:

 • Osoby s kombinovanými diagnózami
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

 


Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ 2017–2020

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je partnerem v projektu Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ.

Cílem projektu je zvýšit účinnost individuální integrace žáků se SVP, především s poruchami autistického spektra, v min. 12 základních školách. Budou vytvořeny dvě platformy Center kolegiální podpory, (Jihomoravský kraj, Praha/SČ kraj), ve kterých získají pedagogičtí pracovníci pravidelnou odbornou podporu k práci s žáky s PAS, prostor pro výměnu zkušeností a individuální zpětnou vazbu ve výuce. Vznikne soubor pracovních materiálů pro žáky s SVP na I. stupni ZŠ, proběhnou osvětové akce pro spolužáky, rodiče a veřejnost.

Cílové skupiny:

 • Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže;
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Rodiče dětí a žáků
 • Veřejnost


Další informace o projektu ZDE


Dětská skupina Myšonet 2017–2020

Zařízení péče o děti předškolního věku - dětská skupina Myšonet

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Cílovou skupinu tvoří rodiny s malými dětmi, matky a otcové, jimž bude umožněno, aby mohli pracovat na částečné úvazky, popř. aby se mohli vrátit do svého zaměstnání na plný úvazek dříve, než jejich děti dosáhnou tří let věku.

Místo dopadu a realizace: Liberecký kraj 

Celkový harmonogram projektu: od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020, z toho předpokládaná délka projektové fáze na vybudování DS od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 a na provoz DS od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020.

Další informace o projektu ZDE


AutismPort – unikátní virtuální systém včasné podpory a intervence pro rodiny s dětmi s autismem 2018–2020

Nadace KB - Jistota podpořila tento projekt částkou 1 200 000 Kč. S Nadací Jistota spolupracoval NAUTIS již v minulosti na programu rané intervenční terapie pro děti s autismem (RITA).

Díky novému projektu budou mít rodiny s dětmi s podezřením nebo diagnózou PAS přístup ke komplexním informacím a dostanou možnost kvalifikované péče kdekoli a kdykoli. Rodiny budou lépe informované, i pokud jde o možnosti a postupy léčby. Množství lidí s autismem totiž dalece přesahuje kapacity specializovaných organizací a zdravotnických zařízení. Chybí také jednotný a komplexní přístup a systém odborné péče, který by zajistil profesionální podporu i lidem ze vzdálených koutů republiky.

V České republice je málo kvalifikovaných odborníků na diagnostiku autismu, odborné poradenství a ranou péči. To znamená dlouhé čekací lhůty a mimo hlavní město i špatnou dostupnost sociálních služeb pro osoby s PAS. To se nový projekt snaží změnit.

Cílem je přenést dlouholeté zkušenosti a know-how NAUTIS do virtuálního prostoru, aby každá rodina, jejíž člen má PAS (nebo je na tuto diagnózu podezření), dostala odpovídající informace o postupech, možnostech a perspektivách svého dítěte. Zkrátka aby každé rodině s autistickým dítětem byla poskytnuta včasná pomoc.


Projekt Rozvoj podpůrných opatření pro děti s autismem a jejich rodiny 2017–2019

NAUTIS získal na období 1. 7. 2017–30. 6. 2019 z grantového programu Včasná pomoc dětem příspěvek ve výši 700 000 Kč na realizaci projektu Rozvoj podpůrných opatření pro děti s autismem a jejich rodiny.

Program Včasná pomoc dětem je grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations. Cílem projektu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle.

The Velux Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM FOUNDATION a  VELUX  FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux. Posláním této společnosti a potažmo i jejich nadací je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblasti sociální, kulturní, životního prostředí a trvalé udržitelnosti.

NAUTIS poskytuje službu raná péče již od roku 2003. Má stabilní tým kvalifikovaných odborníků, kteří se nejen vzdělávají, ale i publikují a sami školí další specialisty a rodiče. Zájem o službu je velký nejen v Praze a Středních Čechách, ale i v dalších regionech, kde služba pro rodiny s dětmi s PAS nemá dostatečnou kapacitu (např. Ústecký kraj). V rámci služby, NAUTIS provozuje i půjčovnu pomůcek pro nácvik sociálních a komunikačních dovedností, kterou neustále aktualizujeme o nové moderní pomůcky.

Cílem tohoto projektu je:

 • Zvýšit počet rodin zapojených do služby rané péče
 • Rozšířit kapacitu služby rané péče
 • Rozšířit kapacitu půjčovny odborných pomůcek o senzorické pomůcky a pomůcky pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností dětí s PAS
 • Posílit kompetence rodičů pečujících o dítě s autismem prostřednictvím vzdělávacího programu
 • Zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků
 • Přenos zahraničních zkušeností s ABA terapií do ČR a jejich uplatnění při práci s dětmi

Do projektu bude zapojeno nejméně 120 rodin s dětmi s PAS a dojde k rozšíření služby rané péče. V rámci podpory rodičů při péči o dítě s autismem se zrealizuje 18 vzdělávacích aktivit. Uskuteční se 6 týdenních pobytů pro rodiče s dětmi. Posílí se kapacita půjčovny odborných pomůcek a rozšíří se o moderní pomůcky na rozvoj dovedností. Dojde k rozšíření nabídky služeb rané péče o ABA program. Kvalifikovaná poradkyně RP na ABA terapii, která absolvuje zahraniční stáž a supervize, bude v průběhu projektu pracovat touto metodou se 4 dětmi. NAUTIS se zapojí do práce sítě odborníků na včasnou intervenci v ČR i v zahraničí, budou připraveny články, podklady pro spoty s cílem šířit dlouhodobé zkušenosti a nově nabyté poznatky.

                

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace