Aplikovaná behaviorální analýza v NAUTIS

Včasná intervence

Poslední půlrok se nesl ve znamení velkých změn ve Středisku včasné intervence, kterými se snažíme reagovat na značný zájem o naše služby. Především proběhlo stěhování do nových prostor v Písecké ulici na Praze 3. Přijali jsme nové kolegyně, díky kterým se nám částečně daří zkracovat čekací lhůty na poradenské služby (na současných cca 5 měsíců). Na podzim jsme také rozšířili kapacitu programu Aplikované behaviorální analýzy (ABA) i individuální práce s dětmi v rámci integrované terapie. Naším záměrem je zachovat a do budoucna nadále kapacitně rozšiřovat celé spektrum služeb od terénního poradenství rané péče, přes ambulantní individuální práci s dětmi, po intenzivní ABA program.

Při práci s dětmi stavíme na ověřených postupech Aplikované behaviorální analýzy, strukturovaného učení, metod alternativní a augmentativní komunikace, využíváme také metodu video modelingu, sociální příběhy a nácviky řešení sociálních situací. U malých dětí s PAS nebo podezřením na PAS se mj. výrazně zaměřujeme na podporu raných sociálně komunikačních dovedností a rozvoj sdílené pozornosti.

Kromě uvedených služeb dále připravujeme vzdělávací aktivity pro naše klienty – semináře pro rodiče, besedy a také terapeutické pobytové akce pro rodiny s dětmi. Všechny tyto akce nabízíme i zájemcům, kteří z kapacitních důvodů teprve na poradenské a terapeutické služby čekají.

Z uvedených změn považujeme za velmi významnou posílení a rozšíření ABA programu, proto bychom dále rádi o ABA uvedli několik základních informací:

Aplikovaná behaviorální analýza

Zdroje: http://nadacevigo.cz/projekt-autismus/aba/, www.csaba.cz, RATA o. z., 2017: ABA příručka pre rodičov (Mgr. Ivana Trellová, BCBA).

Současná medicína nedokáže autismus vyléčit, je zde však řada přístupů, jak život lidí s PAS výrazně zkvalitnit. Jedním z nich je Aplikovaná behaviorální analýza (zkráceně ABA). Jedná se o intervenční přístup, který je schvalovaný jak z medicínského tak pedagogického hlediska jako efektivní přístup pro práci s lidmi nejen s poruchou autistického spektra. Praxe ABA je podložena výsledky více než padesátiletého vědeckého výzkumu. Řada vědeckých studií prokázala účinný dopad při snižování problémového chování, zvyšování sociálně žádoucího chování a osvojování si nových dovedností.

Jak ABA funguje? Aplikovaná behaviorální analýza vychází z principů učení a chování. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká a jak ho měnit. ABA je systematicky individuálně sestavený program, který intenzivně učí daného člověka novým vzorcům chováním a dovednostem v oblastech, které daná osoba potřebuje proto, aby se zlepšila její kvalita života. Pro učení jsou využívány efektivní strategie učení, jako například princip pozitivního posilování.

Nespornou výhodou ABA je její využití nejen pro všechny věkové kategorie, ale i různé oblasti lidské činnosti. S ABA se můžeme potkat například ve vzdělávání, zdravotnictví, při práci se závislostmi, managmentu chování v organizacích (OBM – Organizational behavioral managent) a dalších.

Doporučený rozsah intenzivního programu v domácím prostředí je 25 až 40 hodin týdně. Postupně se nabyté dovednosti přenášejí do dalších prostředí jako např. hřiště, obchod, zájmové kroužky, mateřské školky aj. a to proto, aby byla podpořena generalizace nových dovedností.

Kdo může ABA poskytovat?

Behaviorální analytik – BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Pro získání této mezinárodní certifikace udělované BACB (Behavioral Analysis Certification Board – www.bacb.com) je třeba absolvovat postgraduální akreditované studium, úspěšné složení závěrečného testu a splnění 1500 hodin supervidované praxe. Kompetence behaviorální analytika – BCBA je analýza chování klienta, sestavování a změny individuálních plánů, vedení a supervize osob, kteří mají certifikaci BCaBA nebo RBT.

Asistent Behaviorálního analytika – BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst) je oprávněn pracovat s klientem samostatně pod supervizí behaviorálního analytika – BCBA a supervidovat registrovaného behaviorálního technika – RBT.

Registrovaný behaviorální technik – RBT (Registered Behavior Technician), pracuje s klientem na naplnění jeho individuálního plánu pod supervizí BCBA nebo BCaBA. Není oprávněn sestavovat či modifikovat individuální plán.

Behaviorální analytiky, asistenty behaviorálních analytiků a registrované behaviorální techniky s dosaženou mezinárodní certifikací ze všech zemí světa lze najít na stránkách www.bacb.com. Povinností behaviorálních analytiků je celoživotní vzdělávání v oboru, obnova a prodlužování dosažené certifikaci a poskytování programu dle etického kodexu BACB.

ABA v NAUTIS

Program Aplikované behaviorální analýzy v NAUTIS je nabízen od května 2016. Prvotní pilotní program byl zahájen se 4 dětmi. Od září 2018 byla kapacita rozšířena na 9 dětí.

Program pod supervizí Mgr. Ivany Trellové, BCBA realizuje Mgr. Lucie Čížková, RBT, která se systematicky připravuje na získání oprávnění BCBA, spolu s kolegyněmi Mgr. Barborou Guľovou, RBT a Mgr. Evou Gnanovou.

Rodiny do střediska NAUTIS docházejí 3x týdně na 90 minut na individuální práci s dítětem. Nedílnou součástí programu je systematická práce s rodiči, kteří jsou pravidelně zaškolování a seznamováni s týdenními individuálními plány, aby mohli pracovat se svými dětmi v domácím prostředí.

Součástí programu jsou rodičovské skupiny, jejichž obsahem je seznámení se základními principy ABA a jejich praktický nácvik. Tyto skupiny navštěvují nejen rodiče, využívající intenzivní ABA program, ale i další, kteří jsou zařazení mezi zájemci v pořadníku čekatelů.

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace